TSA 4-700

Verstärker mit Schaltnetzteil

 

Leistung an 8 Ohm     4 x   490 Watt

Leistung an 4 Ohm     4 x   810 Watt

Leistung an 2 Ohm     4 x   930 Watt

 

Bridge at 8 Ohm         2 x 1600 Watt 

Bridge at 4 Ohm         2 x 1800 Watt